Lucembursko - informace

Benelux - Lucemburk

Rozloha Lucemburska je 2 586 km2. Touto rozlohou se Lucembursko řadí na 166. místo na světě. Počet obyvatel je 442 972 (statistický údaj je z roku 2003). Hustota obyvatel činí 171 na kilometr čtvereční. Oficiálními jazyky, kterými se v Lucembursku hovoří, jsou lucemburština, němčina a francouzština. Převažující náboženství v Lucembursku je římskokatolické. Z přírodního hlediska je Lucembursko spíše krajinou hornatou, na severovýchod území zasahují výběžky Arden. Jižní oblasti Lucemburska jsou rovinatější a převažují zde nížiny. V Lucembursku byl také vyhlášen jeden národní park na rozloze 358 km2. Nejvyšším vrcholem Lucemburska je Huldange (559 m n. m.). Hlavním městem Lucemburska je Luxemburg. Státní zřízení Lucemburska je velkovévodství. Oficiální měnou Lucemburska je Euro. Lucembursko se nachází v oblasti nazývané Benelux, leží mezi Francií, Belgií a Německem.

Stručné dějiny Lucemburska:

Nejstaršími historicky doloženými obyvateli Lucemburska jsou Keltové, kteří tuto oblast obývali již v 1. století před naším letopočtem. Zároveň se krátce nato Lucembursko stalo územím, které ovládala Římská říše a obyvatelé byli postupně romanizováni. Během 5. století bylo Lucembursko ovládnuto Franky a v 5. – 9. století bylo součástí Francké říše. V roce 955 bylo Lucembursko přičleněno k římsko-německé říši. V roce 963 došlo ke vzniku hrabství a prvním hrabětem se stal Siegfried. Vzestup jeho rodu začal v roce 1004, kdy se bratr lucemburského hraběte stal vévodou bavorským a v roce 1081 se dokonce bratr lucemburského hraběte stal římsko-německým králem. V roce 1214 se vévoda Walram oženil s dcerou lucemburského hraběte Ermesindou II. Tento manželský pár je považován za zakladatele pozdější dynastie Lucemburků. Vrcholu dosahuje tato vládnoucí dynastie, když se lucemburský hrabě stává římsko-německým králem jako Jindřich VII. Lucemburský. V roce 1310 začíná lucemburský rod zasahovat i dějin Českého státu. Tehdy se totiž konal sňatek hraběte Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou. Tento akt znamenal z historického hlediska nástup lucemburské dynastie na český trůn. V roce 1354 bylo Lucembursko povýšeno na vévodství a prohlášeno lénem české koruny. S Českým královstvím zůstalo Lucembursko spojeno i v 15. století, ale v roce 1441 byla Eliška, neteř krále Václava IV., nucena prodat Lucemburské vévodství burgundskému vévodovi Filipu Dobrému. Po svatbě Marie Burgundské s císařem Maxmiliánem v roce 1477 připadlo Lucembursko habsburskému rodu. V roce 1555 se majiteli Lucemburska stávají Habsburkové, ale ze španělské vládnoucí větve. V 16. a 17. století bylo Lucembursko součástí Nizozemí. A v této době se také různě měnil vzhled a velikost území Lucemburska. Jižní část například připadla po pyrenejském míru Francii. Po vymření španělské větve Habsburků připadlo Lucembursko opět rakouským Habsburkům a zůstalo v jejich rukou až do roku 1794. Tehdy bylo celé území Lucemburska obsazeno Francouzi a stalo se až do roku 1814 součástí Francie. V roce 1815 se zde konal Vídeňský kongres, na kterém bylo Lucembursko povýšeno na velkovévodství a až do roku 1866 se stalo členem německého spolku. V roce 1815 byla také nastolena personální unie s Holandskem. Ale již v roce 1830 bylo po revoluci připojeno Lucembursko k Belgii. V roce 1867 byla v Londýně uznána plná nezávislost Lucemburska. Během 1. světové války bylo území Lucemburska okupováno německou armádou. Po skončení války a nástupu velkovévodkyně Charlotty byla v roce 1921 vyhlášena celní a měnová unie s Belgií a Holandskem. Za 2. světové války bylo Lucembursko v roce 1942 napadeno německými vojsky a násilím připojeno k Německé říši. Během září 1944 až února 1945 bylo Lucembursko postupně osvobozováno. Po válce se Lucembursko stalo v roce 1945 členem OSN a v roce 1949 členem NATO. V roce 1982 se oficiálně úřední řečí stala vedle francouzštiny a němčiny také lucemburština.

Zájezdy do Beneluxu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Lidická 35, 150 00, Praha 5
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz