Benelux - informace

Benelux - květinová pole

Benelux je společné označení pro Belgii, Nizozemsko a Lucembursko. V roce 1944 se tyto tři státy rozhodly integrovat v celní unii s názvem Benelux. 17. 3. 1948 vstoupila dohoda o vytvoření Beneluxu v platnost. Celé území Nizozemska a větší část Belgie zaujímají nížiny. V Nizozemsku dokonce více než polovina rozlohy státu leží níže než hladina moře. Proto zde stavěli hráze a odvodňovací kanály. Jihovýchodní Belgie a Lucembursko má větší nadmořské výšky (Ardeny 500-700 metrů). Klima celého regionu je oceánské. Oblastí protékají a do moře v ní ústí řeky Rýn, Maasa a Šelda. Nizozemsko a Belgie jsou nejhustěji zalidněné státy Evropy. Nachází se zde jedna z největších západoevropských konurbací, tvořená aglomerací měst Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht a dalšími menšími sídly. Přirozený přírůstek je nízký. Značné je přistěhovalectví. Imigranty z Evropy i ze zámoří (z bývalých kolonií - z Indonésie, Konga) přitahuje vysoká životní úroveň těchto zemí. Belgii tvoří asi 56% Vlámů (hovoří holandským dialektem), kteří žijí na severu, 42% Valonů (hovoří francouzsky). Státy Beneluxu patří k hospodářsky velmi vyspělým zemím světa. Těžba uhlí na jihu Belgie byla již zastavena. Nově se využívají značná ložiska zemního plynu v Nizozemsku. V Lucembursku je významná těžba železné rudy, hutnictví železa, výroba oceli i barevných kovů. Dnes se zpracovávají hlavně dovážené suroviny, takže se průmysl koncentruje do přístavů. Rychle se rozvíjí i petrochemie. Značný význam má strojírenský průmysl, elektrotechnika a elektronika. Významný je textilní průmysl, sklářství, zpracování drahokamů, potravinářský průmysl - výroba piva a cukrovinek v Belgii, mléčných výrobků (sýry) v Nizozemsku. Průmyslové výrobky tvoří významnou složku exportu. Vlhké klima vytváří příznivé podmínky pro chov skotu, zaměřeného na produkci mléka. Nizozemsko je světově proslulé pěstováním květin, hlavně ve sklenících. Značnou část ploch využívaných pro zemědělství tvoří v Nizozemsku poldry, oblasti v minulosti zaplavené mořem, později vysušené a zúrodněné. Tradiční je i mořský rybolov. Významnou složku ekonomiky představuje doprava, která disponuje kvalitní a hustou dopravní sítí (železnice, silnice, vodní cesty, letecké linky). Její důležitou částí je přeprava osob i nákladů - přístavy Rotterdam, Amsterdam, Antverpy, letiště v Amsterdamu. Roste význam služeb. Zvláště Lucembursko se stalo významným bankovním centrem. Holanďané se podíleli na kolonizaci zámořských zemí. Nizozemsko a Belgie vlastnili ještě po 2. světové válce rozsáhlé koloniální državy. Nizozemsko v jihovýchodní Asii a karibské oblasti (zde mu patří Nizozemské Antily), Belgie ve střední Africe (bývalé Belgické Kongo). Belgie a Nizozemsko jsou království, Lucembursko velkovévodství. V Bruselu sídlí orgány EU a NATO, v Haagu zasedá Mezinárodní soudní dvůr při OSN, v Lucemburku sídlí Soudní dvůr pro EU a další instituce EU.

Zájezdy do Beneluxu

Zájezdy pořádá:
CK Mayer + Crocus,
Heydukova 1589/6, 180 00, Praha 8
tel: 241 432 483
mob: 777 845 575
www.ckmayer.cz
www.poznavaci-zajezdy.cz